PODMÍNKY SLUŽBY NO-BOX

PODMÍNKY SLUŽBY NO-BOX

WWW.NOBOX.CZ

Článek 1

Definice

Následující výrazy užívané v Podmínkách mají níže specifikovaný význam:

AUTORIZOVANÝ PARTNER CENEGA – subjekty zaštiťující distribuci Produktů na základě příslušné dohody o partnerství s CENEGA,

CENEGA - CENEGA Spółka Akcyjna se sídlem ve Varšavě ulici Krakowiaków 50, 02–255 Warsaw, je zapsána v registru podnikatelů v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem hlavního města Varšavy ve Varšavě, XIII Obchodní oddělení národního soudního rejstříku, s číslem DPH 0000498248, VAT: 6991844511, REGON: 012082833, sdílený kapitál: PLN 23,750,000 plně splacen,

Dodatečné údaje o CENEGA nutné pro kontakt s Uživateli:

 • e-mailová adresa: help@cenega.cz
 • kontaktní formulář je dostupný na tomto odkaze: https://nobox.cz/contact/

ÚZEMÍ – Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Španělsko, Holandsko, Island, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Švédsko, Maďarsko, Spojené království, Itálie, 

UŽIVATEL – Uživatel je fyzická osoba, užívající službu NO-BOX v rozsahu, který se nijak přímo nepojí s jeho/její profesní nebo komerční činností (podle článku 221 zákona z 23. dubna 1964 Občanského zákoníku (Sbírka zákonů z roku 1964, č. 16, bod 93 ve znění pozdějších podmínek),

ÚČET – osobní administrativní panel Uživatele, dostupný po vytvoření Účtu a přihlášení se do služby NO-BOX, umožní Uživateli využívat služeb NO-BOX,

NO-BOX AUTORIZAČNÍ KLÍČ PRODUKTU – unikátní série alfanumerických znaků zaznamenaná na vnitřní straně balení Produktu, který slouží k využití ve službě NO-BOX,

AKTIVAČNÍ KLÍČ – unikátní série alfanumerických znaků přijatá ze služby NO-BOX Uživatelem, umožňující instalaci Produktu na příslušných zařízeních nebo v příslušné službě Uživateli,

NO-BOX – Internetová stránka spravovaná společností CENEGA, dostupná na adrese www.nobox.cz, umožňující vygenerování Aktivačních Klíčů pro Produkty,

PRODUKT – video hra zakoupená od jednoho z Autorizovaných Partnerů CENEGA,

PODMÍNKY – aktuální podmínky. V rozsahu elektronických služeb Podmínky sestávají z aktuálních podmínek uvedených v Článku 8 zákona ze dne 18. července 2002 o elektronických službách (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 144, bod 1204 ve znění pozdějších podmínek),

NAŘÍZENÍ – Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC,

DOHODA - V rozsahu elektronických služeb Podmínky sestávají z aktuálních podmínek uvedených v Článku 8 zákona ze dne 18. července 2002 o elektronických službách (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 144, bod 1204 ve znění pozdějších podmínek),

ZAŘÍZENÍ – Zařízením se rozumí telekomunikační zařízení náležící Uživateli, například počítač, mobilní telefon, smartphone, tablet nebo další zařízení s přístupem k Internetu, která jsou vytvořena k tomu, aby byla přímo či nepřímo připojena k síti, tj. koncovému telekomunikačnímu zařízení ve smyslu Článku 2 části 43 telekomunikačního zákona z 16. července 2004 (Sbírka zákonů z roku 2017, bod 1907),

SLUŽBA – služba poskytovaná společností CENEGA v rámci služby NO-BOX, podle Podmínek,

UŽIVATEL – fyzická osoba registrovaná a vlastnící účet ve službě NO-BOX, která dosáhla 18 let věku a nese plnou právní způsobilost.

Článek 2

Obecná ustanovení

 1. Podmínky vymezují pravidla registrace uživatelů do služby NO-BOX, pravidla vytváření a mazání Účtů, užÍvání služby NO-BOX, doručování Aktivačních Klíčů Uživatelům, pravidla zpracovávání osobních informací Uživatelů, pravidla pro podání a vyřešení stížností Uživatelů.
 2. Uživatel je povinen si přečíst Podmínky a dodržovat jejich ustanovení Uživatelé jsou zejména povinni pozdržet se dodávání a převodu obsahu, které zakazuje příslušné ustanovení zákona.
 3. Majitel a správce služby NO-BOX je CENEGA.
 4. Pouze Zákazník se může stát Uživatelem.
 5. Jeden Uživatel může mít pouze jeden aktivní Účet.
 6. Pro využívání služby NO-BOX Uživatel musí mít Zařízení s přístupem na Internet a s Internetovým prohlížečem a aktivním e-mailovým účtem.
 7. CENEGA nenese zodpovědnost za žádná vyrušení, včetně přerušení či poruchy ve funkčnosti služby NO-BOX způsobené: vyšší mocí, plánovanou činností spojenou s pravidelnou údržbou služby NO-BOX, poruchou serveru, neautorizovanými zásahy třetích stran, pochybením externího dodavatele, chybou Uživatele. CENEGA vynakládá veškeré úsilí aby zajistila řádné fungování služby NO-BOX.
 8. Uživatelé mohou se společností CENEGA komunikovat za využití kontaktního formuláře dostupného na adrese: https://nobox.cz/contact/ nebo zasláním elektronické zprávy na adresu: help@cenega.cz.
 9. Náklady na používání prostředků pro dálkovou komunikaci Uživatelem jsou účtovány Uživateli. Tyto náklady jsou účtovány podle tarifů telekomunikačního operátora Uživatele..
 10. Využívání služby NO-BOX je možné pouze, pokud se do služby NO-BOX přihlásíte na Území.

 

Článek 3

Registrace ve službě NO-BOX a smazání účtu

 1. Aby Uživatel mohl využívat službu NO-BOX, musí si vytvořit Účet v souladu s ustanoveními Podmínek.
 2. Uživatel si musí pro vytvoření Účtu registrovat do služby NO-BOX. Registrace do službyNO-BOX je zdarma.
 3. Registrace do služby NO-BOX probíhá vyplněním registračního formuláře.
 4. Pro registraci pomocí registračního formuláře by měl Uživatel poskytnou svou e-mailovou adresu, vybrat si heslo a souhlasit s Podmínkami. Souhlas s podmínkami je udělen přečtením jejich obsahu a zaškrtnutím příslušného okénka.
 5. Zpráva potvrzující vytvoření Účtu je zaslána na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou během registrace do služby NO-BOX. Dohoda je uzavřena v okamžiku, kdy Uživatel potvrdí přijetí výše uvedené zprávy.
 6. Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou a je platná až do doby, kdy je s konečnou platností ukončena ze strany Uživatele.
 7. Účet je vytvořen poté, co Uživatel dokončí jeho/její registraci a umožní Uživateli vygenerovat Aktivační Klíče a využívat další funkce nabízené službou NO-BOX, jako je historie vygenerovaných Aktivačních Klíčů nebo změny hesla.
 8. Po registraci přihlášení do služby NO-BOX probíhá za využití e-mailové adresy Uživatele, uvedené během registrace do služby NO-BOX, přihlašovacího jména a hesla vybraného Uživatelem během registrace. Uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje a skrýt je před použitím neoprávněnými osobami.
 9. Uživatel může ukončit Dohodu a kdykoli požádat o smazání Účtu. Za tímto účelem by měl Uživatel odeslat žádost na e-mailovou adresu: kontakt@nobox.cz. Uživatel by měl k žádosti připojit fotografii či sken Autorizačního Kódu Produktu ve službě NO-BOX. Účet bude smazán během 14 dní od data, kdy společnost CENEGA obdržela Uživatelovu žádost odpovídající níže uvedeným specifikům.
 10. CENEGA může zabránit generování Aktivačních Klíčů Uživatelem tím, že zablokuje jeho/její Účet. Toto může nastat v následujících situacích:
  1. CENEGA má oprávněné důvody domnívat se, že Uživatel využívá Účet protizákonně,  v rozporu se zájmy společnosti CENEGA,
  2. účel registrace nebo způsob užívání Účtu Uživatelem je zjevně v rozporu s pravidly a účelem jejich fungování,
  3. Uživatel hrubě poruší ustanovení Pravidel.
 11. Poté, co dojde ke smazání Účtu za účelem uplatnění nároků spojených s užíváním Služeb podle Článku 19 paragraf 2 bod 1 ve spojení s Článkem 18 paragrafem 1 bodem 6 a paragrafem 5 zákona z 18. července 2002 o elektronických službách (konsolidované znění z 9. června 2017 ve znění pozdějších podmínek), CENEGA zpracuje následující informace o Uživateli:
  1. e-mailovou adresu Uživatele uvedenou během registrace do služby NO-BOX,
  2. přihlašovací údaje,
  3. identifikaci koncového bodu telekomunikační sítě nebo IKT systému užívaného Uživatelem,
  4. informace o začátku, ukončení a rozsahu každého užití Služby,
  5. informace o Uživateli užívajícím Službu.

Článek 4

Získávání Aktivačních Klíčů

 1. K vytvoření Aktivačního Klíče se musí Uživatel přihlásit do Účtu a zadat Autorizační Kód Produktu ve službě NO-BOX v políčku https://nobox.cz/code/register, správně zadat bezpečnostní kód captcha a kliknout na tlačítko “Odeslat na můj e-mail”.
 2. Generování Aktivačních Klíčů je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 3. Jeden Autorizační Kód Produktu ve službě NO-BOX může být použit pouze jednou.
 4. Po vygenerování kódu a kliknutí na tlačítko “Odeslat na můj e-mail”, Aktivační Klíč je zaslán na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou během registrace do služby NO-BOX.
 5. Aktivační Klíče jsou generovány a doručovány zdarma.
 6. Využívání určitých Produktů vyžaduje, aby Uživatel měl účty na jiných platformách, které existují mimo službu NO-BOX, například Origin, Steam, PSN. Příslušné informace jsou vždy uvedeny na obalu Produktu.
 7. Aktivační Klíč nebude vygenerován v následujících případech:
  1. Dřívější použití Autorizačního Kódu Produktu ve službě NO-BOX za účelem vygenerování Activačního Klíče,
  2. Nesprávné zadání Produktového Autorizačního kódu ve službě NO-BOX,
  3. Nepřijetí Podmínek Uživatelem,
  4. Nesprávné zadání bezpečnostního kódu captcha,
  5. Pokus o vygenerování Aktivačního Klíče Produktu za využití Účtu, který už vygeneroval Aktivační Klíč pro ten samý Produkt,
  6. Detekce pokusu o druhou nebo další aktivaci té samé hry stejným Uživatelem,
  7. Detekce pokusu o vygenerování Aktivačního Klíče mimo Území,
  8. Pokus o vygenerování Aktivačního Klíče Produktu za využití Účtu, který byl zablokován za porušení Podmínek Uživatelem,
  9. Pokus o vygenerování Aktivačního Klíče před datem skutečného vydání Produktu na území Polské republiky vydavatelem Produktu. V takovém případě by měl být Aktivační Klíč znovu vygenerován po výše uvedeném datu vydání,
  10. Technické nebo organizační důvody týkající se služby NO-BOX nebo příslušné Internetové platformy.
 8. CENEGA nenese zodpovědnost za žádné problémy spojené s doručením Aktivačního Klíče na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou během registrace do služby NO-BOX, způsobenou nastavením poštovních serverů elektronické pošty Uživatele, uvedené Uživatelem během registrace do služby NO-BOX a individuální konfigurací ochrany počítače a emailového softwaru.
 9. Při pokusu o vytvoření Aktivačního Klíče uděluje Uživatel souhlas s poskytováním služby společností CENEGA před koncem období, kdy může spotřebitel odstoupit od dohody, jak je uvedeno v Článku 27 zákona z 30. května 2014 o právech spotřebitelů. (Sbírka zákonů z roku 2017, bod 683). Ve výše uvedeném případě podle Článku 38 paragrafu 1 zákona o právech spotřebitelů, Uživatel nemůže odstoupit od Dohody. Uživatel dává svůj souhlas s tím, že si přečte a přijme prohlášení dostupné na webové stránce služby NO-BOX a zaškrtne příslušné okénko. CENEGA zasílá potvrzení o výše uvedeném souhlasu na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou během registrace do služby NO-BOX.

 

Článek 6

Stížnosti

 

 1. CENEGA se zavazuje poskytnout Aktivační Klíč bez jakýchkoli závad Uživateli.
 2. Uživatel může podat stížnost, pokud Aktivační Klíč, obdržený skrze službu NO-BOX, je vadný.
 3. K vyřešení stížnosti, týkající se Aktivačního Klíče, získaného skrze službu NO-BOX, by měl Uživatel podat stížnost v jakékoli formě, zejména však v následujících formách:
  1. Elektronickou poštou na adresu: help@cenega.cz
  2. Využitím kontaktního formuláře dostupného na adrese: https://nobox.cz/contact
 4. Při podávání stížnosti by měl Uživatel uvést alespoň své jméno, příjmení, e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou při registraci do služby NO-BOX, název Produktu, kterého se stížnost týká, jméno a adresa Atorizovaného Partnera společnosti CENEGA, který Produkt prodal, datum zakoupení Produktu, číslo účtenky Produktu, Autorižační Kód Produktu ze služby NO-BOX, Aktivační Klíč (pokud je vygenerovaný), popis vady, datum jejího zjištění a očekávané řešení stížnosti Uživatelem.
 5. Uživatel může podat stížnost, týkající se Aktivačního Klíče, během 30 dnů po jeho vygenerování. Stížnost, podaná po uplynutí této lhůty, zůstává společností CENEGA nevyřešena, o čemž bude Uživatel okamžitě informován elektronickou poštou nebo poštou v závislosti na kontaktních informacích uvedených Uživatelem při podání stížnosti.
 6. Uživatel může podat stížnost, týkající se funkčnosti služby NO-BOX, například využívání Účtu. Stížnosti lze podat do 30 dnů po zjištění problémů s funkčností služby NO-BOX. Stížnosti by měly být zasílány způsobem uvedeným v Článku 6 paragrafu 3 Podmínek a měly by obsahovat jméno, příjmení, adresu elektronické pošty, uvedenou Uživatelem při registraci do služby NO-BOX, datum zjištění problému a jeho popis.
 7. CENEGA upozorní Uživatele na vyřešení stížnosti elektronickou poštou.
 8. Ustanovení tohoto článku neomezují práva Uživatele, vyplývající z obecně platných ustanovení polského zákona.

 

Článek 7

Osobní informace

 

 1. Registrace ve službě NO-BOX vyžaduje souhlas Uživatele se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu a za účelem potřebným k využívání služeb poskytovaných společností CENEGA v rámci služeb NO-BOX, včetně předávání osobních údajů třetím stranám, které jsou společností CENEGA zapojeny do poskytování Služeb. Tento souhlas je udělen zaškrtnutím příslušné kolonky, dostupné na webové stránce služby NO-BOX.
 2. Údaje kontroluje společnost CENEGA se sídlem ve Varšavě ulici Krakowiaków 50, 02–255 Warsaw, je zapsána v registru podnikatelů v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem hlavního města Varšavy ve Varšavě, XIII Obchodní oddělení národního soudního rejstříku, s číslem DPH 0000498248, VAT: 6991844511, REGON: 012082833
 3. CENEGA jmenovala Úředníka Ochrany Dat. Chcete-li kontaktovat Úředníka Ochrany Dat , zašlete e-mail na adresu help@cenega.cz.
 4. Podléhajíc případům uvedeným v Podmínkách, osobní informace jsou zpracovávány podle Článku 6 paragrafu 1 písmena a) Podmínek za účelem poskytování služeb NO-BOX, včetně řešení reklamací a řízení činností aktivit Uživatele ve službách NO-BOX.

Kategorie osobních informací, které jsou zpracovávány společností CENEGA jsou:

 1. e-mailová adresa
 2. geografická lokace
 3. technické údaje, týkající se zařízení využívaných k přístupu k Účtu
 4. údaje o připojení k Internetu nebo síti (včetně IP adresy)
 5. identifikátor mobilního zařízení
 6. operační systém
 7. typ prohlížeče nebo jiný typ softwaru, informace o zařízení nebo jiných technických podrobnostech dodávaných prohlížečem
 8. údaje o měření, týkající se trvání a způsobu užívání Účtu, aktuální stav
 9. historie nákupů a vybrané odkazy
 10. preference a volby, například předplatné
 11. preferovaný jazyk a měna
 1. V souvislosti s poskytováním Služeb, osobní data budou poskytnuta externím subjektům, zejména dodavatelům zabývajícím se řízením systémů IKT, používaných k dokončení příkazů subjektů, jako jsou banky a platební operátoři, subjekty poskytující účetnictví, právní a daňové subjekty, kurýři (ve spojení se špatnou dodávkou), marketingové agentury (v rámci marketingových služeb), subjekty související se společností CENEGA včetně společností z její kapitálové skupiny.
 2. CENEGA si vyhrazuje právo zveřejnit informace o Uživateli příslušným autoritám nebo třetím stranám, které podají žádost o takové informace v rozsahu povoleném ustanovením zákona, aby se daly ustanovit, sledovat nebo obhajovat nároky.
 3. Při používání služby NO-BOX Uživatel souhlasí s používáním cookies nebo podobných technologíí (vice informací o cookies: https://nobox.cz/cookie-policy/). Souhlas se uděluje zaškrtnutím informačního odkazu s cookies na spodní části stránky.
 4. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na úpravu těchto údajů, jejich smazání, právo vyžádat omezení jejich zpracování, přenos dat, právo na vznesení námitek proti zpracování údajů, právo kdykoli odvolat souhlas pro zpracování údajů, což neovlivní soulad se zpracováním údajů provedených za souhlasu před jeho odvoláním.
 5. Chcete-li odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů nebo práv popsaných výše, zašlete zprávu obsahující příslušnou žádost na adresu help@cenega.cz. Odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů znamená, že nemohou být poskytovány Služby.
 6. Uživatel může podat stížnost Prezidentovi Kanceláře Ochrany Osobních Dat, pokud zpracování osobních údajů Uživatele zahrnuje porušení ustanovení Podmínek.
 7. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale je nutné pro využívání služeb poskytovaných společností CENEGA v rámci služeb NO-BOX. Proto odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele společností CENEGA znamená, že Uživatel nemůže využívat Služeb.
 8. Osobní informace Uživatele jsou uloženy po celou dobu fungování Účtu a v případě zrušení Účtu jsou ihned smazány. Údaje mohou být zpracovávány delší dobu, pokud je takové zpracování nezbytné k ustanovení, sledování nebo obhájení jakýchkoli případných nároků na soudní, správní nebo jiné mimosoudní řízení a na žádost příslušných orgánů veřejné správy. Po uplynutí této doby mohou být údaje zpracovávány pouze v případě a rozsahu vyžadovaném ustanovením zákona. Po uplynutí doby pro zpracování jsou údaje nenávratně smazány.
 9. CENEGA je oprávněna zasílat marketingové informace na e-mailovou adresu Uživatele v souladu s ustanoveními zákona o elektronických službách z 18. července 2002. (Sbírka zákonů z roku 2013, bod 1422 ve znění pozdějších podmínek) Marketingové informace lze zasílat pouze poté, co Uživatel udělil souhlas způsobem uvedeným na webové stránce služby NO-BOX.

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 

 1. Služby, poskytované službou NO-BOX, nejsou kryty žádnou zárukou.
 2. Podmínky mohou být změněny na základě důležitých důvodů, zejména pokud jde o změnu obsahu obchodní činnosti nebo obchodní nabídky společnosti CENEGA, nutnost přizpůsobit ustanovení Podmínek příslušným zákonům, nutnost zajistit správnou funkčnost služby NO-BOX, nutnost zajistit bezpečnost uživatelů služby NO-BOX, nutnost zavést nová pravidla fungování služby NO-BOX nebo změnu již existujích pravidel. V takových případech společnost CENEGA zasílá upravené Podmínky Uživateli nejpozději 14 dní před jejich implementací.
 3. Pokud Uživatel nepřijme upravené Podmínky, 14 dní po datu obdržení elektronické zprávy zmíněné v paragrafu 2 výše, nebude již dále moci užívat Služeb. Uživatel stále může přistupovat k Účtu a k historii generování Aktivačních Klíčů.
 4. Jakékoli úpravy Podmínek neporušují práva Uživatelů, kteří vygenerovali a obdrželi Aktivační Klíče před jejich implementací.
 5. Veškeré otázky, na které se Podmínky nevztahují, podléhají ustanovením Občanského Zákoníku, zákona ze 4. února 1994 o autorských právech a právech s nimi spojených a zákon z 30. května 2014 o právech spotřebitelů.
 6. Uživatel může využít mimosoudní metody pro řešení stížností a uplatňování nároků. Aby bylo možné využít smírné metody řešení stížností ohledně online nákupů, Uživatel může podat stížnost například pomocí online komunitní platformy, která se využívá pro řešení sporů, dostupné na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.